خواص سنگها
ساعت ۱:۳٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: خواص سنگها

در احکام انگشتر در دست کردن:


حلیة المتقین- باب دوم- فصول اول و دوم و سوم


۱). در حدیث معتبر از بشیر دهام منقول است که به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام
عرض کردم کدامیک از نگین ها را بر انگشت خود بنشانم؟ فرمود که چرا غافلی از عقیق
سرخ و عقیق زرد و عقیق سفید که اینها سه کوهند در بهشت .     
اما کوه عقیق سرخ پس مشرف است بر خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله اما کوه عقیق
زرد پس مشرف است به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها ، اما کوه عقیق سفید پس مشرف
است بر خانه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ، و همه آنها یک خانه است و از زیر هر
کوهی نهری جاری است از برف سردتر و از عسل شیرین تر و از شیر سفیدتر و نمی خورند از
آن نهرها مگر مسلمانان و هر سه نهر از کوثر میاید و به یکجا میریزد و این سه کوه
تسبیح و تقدیس و تمجید الهی می کنند .
 ۲). حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که انگشتر عقیق در انگشت کنید که آن
اول کوهی است که اقرار کرده است به یگانگی خدا و به پیغمبری من و به امامت علی .
 ۳). و از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام منقول است که نماز کسی که انگشتر عقیق در
دست داشته باشد بر نماز کسی که انگشتر غیر عقیق در دست داشته باشد به چهل درجه
زیادتی دارد .
 ۴). از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که انگشتر را به بند پائین
انگشت برسانید که انگشتر به سر انگشتان کردن عمل قوم لوط است .
 ۵). و نیز از آن حضرت منقول است که حضرت جبرئیل به حضرت رسول صلی الله علیه و آله
گفت هر کس از امت تو که انگشتر در دست راست کند و ببینم او را که در قیامت متحیر
مانده است دستش را بگیرم و به تو و به حضرت امیرالمؤمنین برسانم .
 ۶). در روایت معتبر منقول است که شخصی را از برابر حضرت امام محمد باقر علیه
السلام گذرانیدند که تازیانه بسیار بر او زده بودند، فرمود انگشتر عقیق او کجاست؟
اگر با او بود تازیانه نمی خورد .
 ۷). امام صادق علیه السلام : انگشتر عقیق در دست کنید که مبارک است و صاحب آن
عاقبتش به خیر و نیکی باشد .
 ۸). پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش
بر آورده می شود .
 ۹). امام صادق علیه السلام : انگشتر عقیق باعث ایمنی در سفر است .
 ۱۰). امام صادق علیه السلام : هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد پریشان نشود و
عاقبت کارش ا لبته نیکو باشد .
 ۱۱). پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : انگشتر عقیق در دست کنید مادامی که آدم آن
را با خود داشته باشد اندوهی به او نمی رسد .
 ۱۲). امام علی علیه السلام :  دو رکعت نماز با انگشتر عقیق بهتر است از هزار رکعت
که با آن نباشد .  ۱۳). آقا علی بن موسی رضا علیه السلام : انگشتر یاقوت در دست
کنید  که پریشانی را برطرف می کند .
 ۱۴). امام موسی کاظم علیه السلام : انگشتر زرد در دست کنید که موجب آسانی است و
درآن هیچ دشواری نباشد .
 ۱۵). امام رضا علیه السلام : انگشتر ” زبر جد ” در دست داشتن فقر را به توانگری
بدل میکند و هر که انگشتری یاقوت زرد در دست کند فقیر نشود .
 ۱۶). در حدیث معتبر از امام موسی علیه السلام سوال کردند که به چه علت حضرت امیر
المؤمنین علیه السلام انگشتر در دست راست می کردند؟ فرمود زیرا که آنحضرت پیشوای
اصحاب یمین است که در قیامت نامه هایشان را به دست راست می دهند .
 ۱۷). حضرت رسول صلی الله علیه و آله انگشتر را دردست راست می کردند و این علامتی
است برای شیعیان ما که به این علامت ایشان را می شناسند و به محافظت کردن در وقت
نمازهای پنجگانه و به دادن زکات و به قسمت کردن مال خود با برادران مؤمن خود و امر
به نیکی ها کردن و نهی از بدی ها کردن .  ۱۸). و از حضرت امیرالمومنین علیه السلام
منقول است که حضرت جبرئیل به حضرت رسول صلی الله علیه و آله گفت هر که انگشتر در
دست راست کند و غرضش سنت و متابعت از تو باشد و ببینم او را که در قیامت متحیر
مانده است دستش بگیرم و به تو حضرت امیرالمومنین برسانم .
 ۱۹). و از حضرت صادق منقول است که از سنت پیغمبران انگشتر در دست راست کردن است . 
 ۲۰). و از حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود هر که انگشتری در دست چپ داشته
باشد که نام خدا در آن باشد در وقت استنجا بدرآورد و در دست دیگر کند .
 ۲۱).  و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که حضرت رسول صلی الله علیه و آلة نهی
فرمود از انگشتر در دست شهادت کردن و انگشت میانه .
 ۲۲). و از حضرت صادق منقول است که انگشتر را به بند پایین انگشت برسانید و در
روایتی وارد شده است که انگشتر به سرانگشت کردن عمل قوم لوط است .
در بیان جنس انگشتر
۲۳). سنت است که انگشتر از نقره باشد انگشتر طلا دردست مردان حرام است و انگشتر آهن
و برنج و فولاد برای  مردان وزنان مکروه می باشد در چندین حدیث معتبر منقول است که
حضرت رسول صلی الله علیه و آله به حضرت امیرالمؤمنین فرمود یا علی انگشتر طلا در
دست مکن که آن زینت تو است در بهشت. (حلیة المتقین)
 ۲۴). طلا زینت اهل بهشت است وخداوند طلا را دردنیا زینت زنان قرار داده وبرمردان
پوشیدن طلا ونماز خواندن باآن حرام است(وسائل الشیعه۲/۱۰۰).

   پوشیدن طلای سفید و پلاتین جهت مردان چگونه است؟    حضرت آیة الله
خامنه ای : اگر طلاست که براثر مخلوط کردن ماده ای رنگ آن سفید شده است حرام است
ولی اگر پلاتین است یا عنصر طلا در آن به قدری کم است که عرفا به آن طلا نمی گویند
مانع ندارد . حضرت آیة الله فاضل لنکرانی: ظاهرا پلاتین غیر ازطلای سفید است لذا
پلاتین برای مردان حلال است اگر چه طلای سفید حرام است .   حضرت آیت الله  بهجت:
اگر از جنس طلا نباشد مانع ندارد .  حضرت آیت الله مکارم شیرازی: زینت به طلای سفید
برای مردان جایز نیست ولی پلاتین که فلز دیگری است اشکال ندارد .
حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: اگر طلا باشد جایز نیست واگر فلز دیگری محسوب شود
اشکال ندارد .
حضرت آیت الله تبریزی: پوشیدن طلا ولو سفید باشد برای مردان جایز نیست ولی پلاتین
که فلز دیگر است مانعی ندارد .