شیعه یعنی
ساعت ٥:٠٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: اشعار ،شیعه یعنی

 

شیعــه یعنــی عشـق بازی بـا خدا

یک نیـستان تـکنـــوازی بـا خــدا

شیعه یعنـی صـد بیـابـان جـستجو

شیعه یعنی هجرت از من تا به او

شیعه یعنـی تیـغ ، تیـغ مـوشکاف

شیعه یعنـی ذوالـفـقـار بـی غلاف

شیعه یعنـی عدل و احسان و وقار

شیعــه یعنــــی انحنـــــای ذوالفقار

شیعــه یعنــــی شـوق یعنی انتظار

صـاحب آیینــه تـا صبـــح بهـــــار

شیعـه یعنــــی سالک پا در رکاب

تا که خـورشیدت دمد از رخ نقاب

چشـــم ما سرشار آب و آتش است

در پـی زیبا رخی لولی وش است

گریه ما هق هق ما حق حق است

نالــه از هجــــر ولی مطلق است

مرحوم محمد رضا آغاسی