مراتب شناخت خدا
ساعت ٥:۳٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: معرفت ،مراتب شناخت خدا

مراتب شناخت خدا: 

محقق طوسى در یکى از کتاب هایش

مى گوید:

مراتب شناخت خدا، مانند مراتب شناخت آتش

است ؛ پایین ترین مرتبه علم درباره آتش این

است که کسى بشنود در دنیا چیزى هست که

با هر شیئى که ملاقات کند آن را از بین مى

برد، و بر اشیاى اطرافش اثر مى گذارد، و هر

چه از آن گرفته شود کم نمى گردد و این چیزها

نامش آتش ‍ است . نظیر این مرتبه در معرفت

خدا، شناخت کسانى است که دین را با تقلید و

بدون دلیل و برهان پذیرفته و قبول کرده اند.

دومین مرتبه شناخت آتش ، این است که دود

آتش به آن شخص برسد و بفهمد که باید چیزى

باشد که دود از آن برخاسته است ؛ مانند این

مرتبه در معرفت خدا، شناخت اهل نظر و

استدلال است ؛ که با دلایل و براهین قاطع به

وجود صانع متعال حکم کرده اند.

سومین مرتبه این است که نزدیک آتش باشد و

حرارت و گرمى آنرا لمس ‍ کند و با نور آن اشیاء

را ببیند و از آن بهره ببرد. نظیر این مرتبه در

معرفت خدا، معرفت مومن خالص است که قلوب

آنها به خدا اطمینان پیدا کرده است و یقین دارند

که خدا نور آسمان ها و زمین است .

آخرین مرتبه این است که شخص با آتش

بسوزد و خاکستر شود؛ نظیر این مرتبه در اهل

شهود و فناء فى الله است ؛ و آن ، درجه علیا و

مرتبه قصور است ؛ 


نقل از کتاب پندهاى حکیمانه جلد 3
مؤلف : علامه حسن زاده آملى